१३८ औ हप्ताको वागमति सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सामूहिक नृत्य गदै सहभागी ।