पेट्रोलको कृत्रिम अभावको सृजना भएकाले पेट्रोल हाल्न पङ्क्तिबद्ध मोटरसाइकिल चालकहरु ।